Dec 9, 2018

ခရစၥမတ္ဇတ္ေကာင္ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူျခင္း

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ - မႆဲ ၁း၁၈-၂၅

နိဒါန္း

ခရစၥမတ္ မတိုင္ခင္ ယခု ကာလမ်ားအတြင္ မၾကာခဏ အေမးခံရသည္မွာ "ခရစၥမတ္ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီလား" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  သင္ကိုယ္တုိင္လည္း အေမးခံရမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္လာေသာ္ "ခရစၥမတ္အလွဆင္ျပီးျပီလား" "ခရစၥမတ္အတြက္ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ျပီးျပီလား" "ခရစၥ မတ္ကဒ္ေလးေတြ ျပင္ဆင္ျပီးျပီလား" ခရစၥမတ္အတြက္ သင္သြားရမည့္ ခရီးစဥ္ေတြ အစီအစဥ္ဆြဲျပီးျပီလား" ဟု သေဘာ ေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။

 "သင္ ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။"
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစၥမတ္အတြက္ သြားရင္း လာရင္း လုပ္ေဆာင္းရင္း "ခရစၥမတ္ ျပာယာခတ္ျခင္း" ျဖစ္လာသည္။ ခရစၥမတ္ရာသီျပီးေသာအခါ ေမာပန္းေနျပီး ႏွာစီးေခ်ာင္းဆုိး ဖ်ားနာမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါျပီလား။

ကၽြန္ေတာ္က "ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား" ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းကို သင္ သေဘာေပါက္ ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္သည္မွာ သင္၏ ခရစၥမတ္ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားထက္ ပိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိသည္မွာ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးအေျခအေနႏွင့္ သင္၏အသက္ရွင္သည့္ ပုံစံ အေနအထားကို ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ခရစၥမတ္ အသက္ရွင္မႈ ပုံစံကို ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဖြင့္ျပပါျပီလား။

ခရစၥမတ္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစို႔။ စစ္မွန္ေသာ ခရစၥမတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ခရစၥမတ္ ဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ စံျမန္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတုိ႔တြင္ လူ႔ဇာတိ ခံယူရန္ ဆင္းသက္ၾကြလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အၾကားတြင္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ သူ၏ေမတၱာျဖစ္သည္။ (ဤေနရာတြင္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ထည့္ျပီး ေဟာႏုိင္ပါသည္။) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ က်ိန္း၀ပ္လုိေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္ကို သင့္ အသက္တာထဲတြင္ ထင္ရွား ေဖာ္ျပႏုိင္ ပါျပီလား။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစၥမတ္အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ား ရွိေနပါသည္။ မႆဲ ၁း၁၈-၂၅ တြင္ သင္ဖတ္ ၾကည့္ပါ။

ေယရႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မီွတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶြစြဲေန၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍၊ မာရိအသေရကိုမပ်က္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာစြန္႔ပယ္ မည္ဟုအႀကံရွိ၏။ ထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိပ္မက္ကိုျမင္ရသည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးေယာသပ္၊ သင္၏ခင္ပြန္းမာရိကို ထိန္းသိမ္း ရမည္အခြင့္ကိုမစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဤပဋိိသေႏၶြသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခြၽတ္မည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၁)

ေယာသပ္သည္အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္၊ ထာဝဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ မွာထားသည္အတိုင္းျပဳ၍ မိမိခင္ပြန္းကိုထိန္းသိမ္းေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သားဦးကို မဘြားမွီတိုင္ေအာင္ သံဝါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္းေယရႈဟူေသာအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ (မႆဲ ၁း၁၈-၂၄-၂၅)

ကၽြန္ေတာ္ ေယာသပ္ကို သေဘာက်ပါသည္။ သူသည္ ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ မီးေမာင္းထိုး မခံခဲ့ရပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိခြင့္ မ်ားမ်ား မရခဲ့ပါ။ သူ႔ထံမွ ခရစၥမတ္ သေဘာထားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာသင္ ယူႏုိင္ပါသည္။

၁။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လက္ခံေသာ သေဘာကို သင္ယူရမည္္။

ပထမဦးစြာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ေပးသည္မွာ "ဘယ္လုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါေစ ဘုရားသင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံရန္" ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။

ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိခဲ့သည္။ မာရိကို လက္ထပ္ ယူမည္။ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေနသည္။ မဂၤလာ အခန္းအနားကို မည္သည့္ပုံစံ၊ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သည့္ အ၀တ္အ စားမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ အစားအစာကို ေကၽြးမည္ အစရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မာရိထံတြင္ ပဋိသေႏၶ စြဲယူ၍ ကေလးရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့သည္။

သူၾကားခဲ့ရေသာ အသံသည္ နားထဲတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ သူသည္ မာရိကို ခ်စ္ပါသည္။ မာရိလည္း သူ႔ကို ခ်စ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု မာရိက သူ႔ကို သစၥာမရွိေလေရာ့သလား။ သူ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ယခုအခါ သစၥာမရွိေသာသူမကို ျဖတ္လုိက္ ရေတာ့မည္လား။ သူတုိ႔အၾကားမွ ေမတၱာ သံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္လုိက္ေတာ့ မည္လား။

ပညတ္ေတာ္ အရ မာရိကုိ သတ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေယာသပ္သည္ သူမကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစခ်င္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ထက္ယူျပီး တိတ္တဆိတ္ ကြာရန္သာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္က အိပ္မက္တြင္ လာေရာက္ျပီး ေယာသပ္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ပါ။ သင္ နားမလည္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါေတြက ဘုရားသခင္ လုပ္တာပါ။ အားလံုးဟာ အမွန္ေတြပါ။ ဟု ေဖာ္ျပ ေျပဆိုခဲ့သည္။

ေယာသပ္က အလိုေတာ္ကိို ၀န္ခံေသာသူအျဖစ္ သက္ေသထူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားခဲ့သည္။ သူ႔ထံတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေတြကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တခါတစ္ရံ အလားတူ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ လာသလုိ ျပႆနာ မ်ားျဖင့္လည္း ေရာက္ရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ႏုိင္သလို ၀မ္းနည္းျခင္းေတြႏွင့္ ခရစၥမတ္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြႏွင့္ လာသလုိ အမုန္းေတြႏွင့္လည္း လာပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ ခရစၥမတ္ကာလ မ်ားတြင္ ထမင္းငတ္ဘူးသည္။ ငိုေၾကြး၍ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ဘူးသည္။ ထုိအခ်ိိန္က ေယာသပ္၏ အသက္တာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျပီး ခြန္အားယူ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။ 

ေယာသပ္သည္ စိတ္ပင္ပန္္းၾကီးစြာ ခံစားရသကဲ့သို႔ ကၽြနု္ပ္တို႔လည္း ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က "ဘုရားသခင္ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္္ရတာလဲ" ဟု ၀မ္းနည္းစိတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က တုိးညွင္းေသာ အသံေလးျဖင့္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ပါ" ဟု ေျပာေန သကဲ့သို႔ပင္။

ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လမ္းႏွင့္ကြာျခားပါသည္။ သူ၏အေတြးအၾကံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွွ နားမလည္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က "ငါကို ကိုးစားပါ" ဟု သင့္ကို ေျပာေနပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္း အတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔ သိၾက၏။ (ေရာမ ၈း၂၈)


ေယာသပ္၏ အလုိေတာ္ကို နာခံမႈေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေယာသပ္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ကိုးစားျခင္းကို သင္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ လူေတြကို ကူညီတတ္ရန္ သင္ယူပါ။


ဒုတိယအခ်က္မွာ ေယာသပ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား အျခားလူမ်ားကို ဂရုစိုက္ရန္ သင္ေပးေနပါသည္။

ေယာသပ္သည္ အလြန္ ရုိးသားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္ ဇတ္လမ္းေတြကို ၾကည့္လုိက္တုိင္း မာရိႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ သိုးထိန္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ေရႊတံုးၾကီးမ်ား၊ မုရန္၊ ေလာဗန္မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေယာ သပ္က တုတ္ေခ်ာင္းေလးကို ကိုင္ျပီး အနားမွာ ရပ္ေနမည္။ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ ပို၍ အေရးၾကီးေသာ ေယာသပ္ကို မထင္မရွားေလးမွ်သာ ျပသၾကသည္။ ေယာသပ္သည္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သူသည္ ခရစ္ေတ္ာႏွင့္ မာရိကုိ ဂရုစိုက္ ရသူ၊ ကူညီရသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ေလးတြင္ သူတပါးကို စိတ္မပ်က္ေစဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ဂရုိစုိက္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ရွိသူမ်ားကို တန္ဘိုးထားရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ မိမိကိုသာ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္က သူတို႔ကုိ ဂရုစိုက္ေစခ်င္သည္။ မိမိက ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ေရြး၀ယ္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ဂရုိစုိက္ရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။ က်မး္စာက ေဖာ္ျပေသာ မိဘမဲ့မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား၊ ငိုေၾကြးေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။

၃။ မည္သည့္အရာျဖစ္ေစ ေပးတတ္ေသာသူူျဖစ္ရန္ သင္ယူရမည္။


တတိိယ အခ်က္ကေတာ့ ခရစၥမတ္သည္ ေယာသပ္ထံ ေရာက္ရွိလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေယာသပ္၏ ေပးတတ္ေသာ သဘာ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေယာသပ္သည္ ၾကိဳတင္၍ ဘာမွ် မသိခဲ့။ မာရိႏွင့္ ကေလးကို ေခၚျပီး ဗတ္လင္ျမိဳ႕သို႔ သြားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဲဂုတၱဳသို႔ ေျပးရဦးမည္။ သူခ်စ္ေသာျမိဳ႕မွ ခြဲခြာရမည္။ ေဟရုတ္ထံမွ ၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးအျဖစ္ ေျပးရမည္. . . စသည္ျဖင့္ ဘာမွ် မသိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္္ ဘုရားသခင္က သူ႔ဘ၀ထဲက ေတာင္းဆိုသမွ်အရာအားလံုးကို သူကေတာ့ ေပးရန္ အသင့္ပါ။

သင့္ရဲ႕ ခရစၥမတ္ ခံယူခ်က္က မည္သုိ႔နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ေပးသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ေပးသည္။ ေယာသပ္သည္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေပးသည္။ ေပးသမွ် မွားသည္ဟု မရွိပါ။ အၾကီးမားဆံုး ေပးသည္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။

ၾကားဘူးေသာ ေ၀လီ ဆုိေသာ ေကာင္းေလး၏အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါရေစ။

တစ္ခါတုန္းက ၇ တန္းေက်ာင္းသားေလးတစ္ဦးရွိျပီး သူသည္ အတန္းထဲတြင္ ခႏၶာအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။။ သူ၏မိခင္မွာ ကက္သလစ္တစ္ဦီးျဖစ္ျပီး အရက္ေသာက္သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူသည္ ညဏ္ရည္ အနည္းငယ္ အားနည္းျပီး ေမြးဖြားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္္းေဖၚမ်ားထဲတြင္ စိတ္ပုိိုင္းစြမ္းရည္ အားနည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက သူတစ္ပါးထံမွ အျမဲတမ္း ရေအာင္ ယူတတ္ေလ့ရွိိသည္။ သူ၏နာမည္မွာ ေ၀လီ ျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါျပီိ။ သူတို႔ အတန္းက ျပဇတ္ကျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးမားေသာ ေ၀လီ ကို တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာၾကသည္။ နည္းျပ ဒါရုိက္တာ ေျပာသည့္အတုိင္း လက္ခံလုိက္သည္။

ျပဇတ္စပါျပီိ။ မာရိိႏွင့္ေယာသပ္ ဗတ္လင္ျမိိဳ႕သို႔ ၀င္လာပါျပီိ။ တည္းခိုခန္းတံခါးကို ေခါက္ပါသည္။ သူက ထြက္ရသည္။ ဘာလုိအပ္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ အခန္းရႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ ေယာသပ္ေမးသည့္အခါ သူက "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ထပ္ေျပာသည္ ကေလးေမြးဖြားေတာ့မည္ ေျပာေသာ ေယာသပ္ကို  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ထပ္ေျပာရသည္။ အျခားေနရာေလး တစ္ခ်က္ၾကည့္ေပးပါဗ်ာ ေျပာေသာအခါ  "မရွိဘူး၊ မရဘူး" ေျပာရသည္။ ေတာင္းသမွ်ကိို "မရွိဘူး၊ မရဘူး"  ေျပာရသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးရမွာ ႏွေျမာျပီး ရေအာင္ယူတတ္ေသာ သူ၏စရုိက္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွေပသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိေနရာကို ေ၀လီ အား သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇက္စင္ေပၚတြင္ တိတ္ဆိိတ္ေနသည္္။ မာရိႏွင့္ ေယာသပ္မွာ "မရွိဘူး၊ မရဘူး" အေျပာခံေနရသည္။ ေ၀လီသည္ မာရိႏွွင့္ ေယာသပ္ကိုုယ္စား နာက်င္ေနသည္္။ "မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး၊ မရွိေတာ့ဘူး" ေျပာရသည္ကို စိတ္နာေနသည္္။ နည္းျပ ဒါရိုက္တာက ထုိိအခန္းကို ေသခ်ာ ဇတ္နာေအာင္ လုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇတ္တုိက္စဥ္က ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အမွန္တကယ္ စိတ္ခံစားျပီီး သရုပ္ေဆာင္ရေသာအခါ ေ၀လီလည္း နာက်င္ေနပါသည္။ သူသည္ မ်က္ရည္မ်ား စီးဆင္းေနျပီိး ေနာက္ဆံုး သူက "အခန္းရွိပါတယ္" ဟု ေျပာခ်င္ေနသည္။ ဘ၀တြင္ အျမဲတမ္း ရယူဘုို႔သာ သိခဲ့ေသာ ေ၀လီ သည္ ယခုအခါ ေယာသပ္၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူ႔ရင္မွွာ တကယ္နာက်င္လာခဲ့ျပီး ေပးတတ္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။

အခန္္းမရဘဲ နာက်င္မႈျဖင့္္ ေပးဆပ္္ခဲ့ရေသာ ေယာသပ္ထံမွ သင္ယူပါ။ တခ်ိန္က တည္းခိုခန္းမရခဲ့ေသာ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိကုိ သင့္၏ ႏွွလံုးသား ေနရာကို ေပးလုိက္္ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသား အခန္းဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ပါ။ ထုိ႔ထက္မက ကၽြန္ေတာ့္္္ ဘ၀ၾကီီးဟာ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဟာ ကိုိုယ္ေတာ့္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပညာေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ။ ကၽြန္ေတ္ာ့ရဲ႕ အသက္ရွင္မႈဟာ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ပါ စသည္ျဖင့္ ေပးလုိက္ပါ။

နိဂုံး


သင္ခရစၥမတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၁) အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၂) သူတစ္ပါးကို ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။

(၃) မိမိအသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အား ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္္၌

Rev. ဦးမင္းလြင္

ကိုးမုိင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္